การคืนสินค้า

คืนสินค้าอย่างไร

  • สินค้าที่จะคืนต้องอยู่ภายในระยะเวลา 7 วันจากวันที่สินค้าได้รับการจัดส่งถึงท่าน
  • สินค้าที่ท่านจะคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิม
  • สินค้าในหมวดเซลล์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืน

ค่าธรรมเนียมการรับคืนสินค้า

  • การรับคืนสินค้า บริษัทจะแจ้งค่าธรรมเนียมการรับคืนสินค้าเป็นรายการ
  • หากท่านประสงค์ให้บริษัทไปรับสินค้าคืนถึงที่ บริษัทจะแจ้งค่าขนส่งแยกต่างหาก
  • บริษัทจะคืนเงินลูกค้าสำหรับสินค้าที่ตรวจสภาพแล้วว่าสมบูรณ์เท่านั้น